Szybki kontakt

506 777 669

Gwarancja i Zwroty

Gwarancja i Polityka zwrotów

Warunki udzielenia gwarancji

Warunki Gwarancji dotyczą produktów i usług zakupionych w Sach Polska.

1. Zużycie szczotek w silniku oraz wymiennych filtrów i worków na zanieczyszczenia.

2. Jednostki centralnej nie możesz używać do wciągania pyłów i gipsów budowalnych, gipsów, kociego żwirku ani do żadnych innych materiałów zawierających takie substancje.

3. Nie należy odkurzać pyłu z płyt kartonowo – gipsowych lub pyłu budowlanego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie jednostki centralnej.

4. Każde urządzenie posiada plomby gwarancyjne uniemożliwiające otwarcie obudowy przez osoby nieuprawnione. Do zerwania plomb gwarancyjnych upoważnieni są jedynie pracownicy serwisu Gwaranta. W przypadku zerwania plomb gwarancyjnych przez Użytkownika lub osoby trzecie gwarancja zostaje unieważniona.

5. Odkurzacz przeznaczony jest do sprzątania tylko na sucho. Nie stosować na mokrych nawierzchniach oraz do jakichkolwiek płynów, gorącego popiołu, gruzu lub jakichkolwiek przedmiotów łatwopalnych, które mogłyby spowodować uszkodzenie systemu odkurzacza centralnego.

6. Nigdy nie należy używać odkurzacza bez zamontowanego właściwie filtra.

7. Uszkodzenia mechaniczne i spowodowane nimi wady produktu.

8. Uszkodzenia i wady wynikłe z nieprawidłowo wykonanej instalacji i konserwacji urządzenia oraz instalacji centralnego odkurzacza oraz złego doboru jednostki ssącej (zbyt mała jednostka do dużej instalacji lub zbyt duża do za małej instalacji).

9. Elementy filtracyjne, membrana teflonowa oraz wygłuszenia silnika.

10. Szczotki silnika elektrycznego.

11. Praca jednostki na niedrożnej instalacji.

12. Uszkodzenia spowodowane przez wadliwą lub niesprawną instalację elektryczną, przepięciami w sieci elektrycznej i wyładowaniami atmosferycznymi.

13. Uszkodzenie jednostki centralnej wynikających z przyczyn zewnętrznych (np. pożar, zalanie, pękniecie ściany, żywioły, zwierzęta w instalacji oraz wilgoć w pomieszczeniu).

14. Wszystkich szkód powstałych poza wyrobem.

15. Towaru odesłanego z nieczytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną lub jej brakiem.

16. Uszkodzeń powstałych na skutek:

a. odkurzania wody
b. odkurzanie pyłów kominkowych, pyłu węgla, pyłu i gruzu budowlanego

17. Samodzielnych napraw i otwierania jednostki centralnej bez uprawnień serwisowych.

18. Nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji podanych w instrukcji obsługi urządzenia. Pamiętaj jednostka centralna to urządzenie elektryczne i należy zachować szczególna ostrożność.

19. Uszkodzenia i wady ze stosowania nieoryginalnych podzespołów danego produktu.

20. W przypadku znacznego zanieczyszczenia komory silnika różnego rodzaju pyłami lub zalaniem wodą.

Gwarancja i Polityka zwrotów

Warunki gwarancji

1. Dystrybutor w imieniu producenta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 60 miesięcy od daty sprzedaży dla użytkownika końcowego pod warunkiem prawidłowego użytkowania urządzenia, wymiany szczotek elektrycznych na czas oraz do zaleceń zawartych w w/w instrukcji.

2. Na akcesoria sprzedawane osobno lub znajdujące się w opakowaniu z urządzeniem głównym przysługuje 12 miesięcy gwarancji.

3. Dla zastosowania w przemyśle i usługach okres gwarancji ustalany jest indywidualnie.

4. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu następujących dokumentów:

a. Czytelnie i poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną
b. Ważny dowód zakupu z data sprzedaży (faktura/paragon)
c. Reklamowanego produktu

5. W przypadku sprowadzenia części z importu okres gwarancyjny może się wydłużyć o czas niezbędny do jej sprowadzenia.

6. Wady fabryczne lub uszkodzenia jednostki centralnej powstałe w wyniku wad fabrycznych zostaną naprawione przez gwaranta nieodpłatnie, z wyjątkiem kosztów związanych ze zdemontowaniem i zamontowaniem jednostki centralnej.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (patrz punkt GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE) użytkownik będzie obciążony kosztami naprawy i transportu.

8. Jednostki typu „By-Pass” nie należy montować w pomieszczeniach kotłowniczych/technicznych, gdzie znajdują się kotły na paliwa stałe (węgiel/ekogroszek).

9. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do naprawy urządzenia w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia do siedziby.

10. Wszystkie usterki należy zgłosić w terminie 2 tygodni od daty ich powstania i w przypadku pojawienia się usterki zabrania się dalszego eksploatowania sprzętu pod groźba nieuznania gwarancji.

11. Produkt gwarancyjny należy przesłać na adres i wypełnić zgłoszenie serwisowe na stronie:

Zgłoszenie serwisowe znajdujące się TUTAJ.
Sach Polska, ul. Glinki 62, 21-400 Łuków

Po wcześniejszej awizacji telefonicznej pod nr tel. 793 138 382 lub e-mail: biuro@vac3.pl

12. Niezapoznanie się z warunkami użytkowania i gwarancji nie zwalniają użytkownika z ich przestrzegania.

13. Duplikaty kart gwarancyjnych nie będą wydawane.

14. Czas naprawy powinien trwać maksymalnie do 2 tygodni. W przypadku braku odpowiednich części zamiennych czas naprawy może wydłużyć się do czasu niezbędnego na sprowadzenie części o czym klient zostanie poinformowany na podany wcześniej adres e-mail lub telefonicznie.

15. Jeżeli po przyjęciu urządzenia do serwisu okaże się, że urządzenie jest sprawne i nie wymaga naprawy lub zużyciu uległy materiały eksploatacyjne nie podlegające gwarancji zleceniodawca zostanie obciążony kosztem zgodnym z cennikiem napraw serwisowych oraz za przesyłkę, której koszt wynosi 20,00 zł brutto w jedną stronę (przelew na konto) lub 30,00 zł brutto w jedną stronę (pobranie). Koszt jednej godziny serwisowej wynosi 150,00 zł brutto. Całkowita wycena naprawy zostanie wysłana na e-mail, który klient podał w zgłoszeniu.

16. W przypadku zmiany adresu doręczenia przesyłki do klienta należy niezwłocznie skontaktować się z firmą Sach Polska oraz podać nowy adres doręczenia przesyłki.

17. Przy odbiorze paczki należy dokładnie sprawdzić czy sprzęt w transporcie nie uległ uszkodzeniu.

18. Jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu należy sporządzić wraz z kurierem w dniu odbioru paczki stosowny protokół opisujący uszkodzenie i zgłosić reklamację.

Gwarancja i Polityka zwrotów

Warunki przedłużenia gwarancji

Standardowa gwarancja na odkurzacz centralny wynosi 5 lat, jest możliwość rozszerzenia gwarancji o kolejne 5 lat. Przy chęci zwiększenia należy spełnić poniższe warunki:

1. Po okresie 5 lat użytkowania jednostki od zakupu należy przeprowadzić odpłatny przegląd wykonany przez naszą firmę bądź przez autoryzowanego instalatora.

2. Jednostkę należy użytkować zgodnie z gwarancją i prawidłowo ją eksploatować.

3. Odpłatny przegląd wykonywany jest zgodnie z cennikiem serwisowym (koszt jednej godziny serwisowej wynosi 150,00 zł brutto).